Rath Mal Padure - Viraj Bathiya   
SINGERS :
Viraj Bathiya

LYRICIST :
Lankathilaka Jayasinghe

MUSIC :
Sadeeptha Gunawardena

ADDED ON :
July 15, 2016, 5:13 am

- 336
- 45